Archive for ספטמבר, 2007

ברוכה הבאה לאויר העולם

ספטמבר 10, 2007

נדמה לי שהבלוגית הראשונה נולדה ברגע זה. והרשו לי להיות ראשון המברכים. שתצמח ותפרח ותשא אל על צמרתה. ויהה נופה רחב ומצל ומשב הרוח הקלילה בצמרתה, מרגיע ומרענן. שלא תחשוש מעימותים והתפלמסות ולא תרתע גם מאמרי שפר , נחמה ונעם. ובעתיד שיילקחו ממנה ייחורים להצמיח בלוגים נוספים – שכן זו דרכו של הצומח לצמוח – להתפשט ולהתפצל ולאפשר ולקבל. ואנו הכותבים שתחת כנפיה נחסה – אנחנו המהות ואנחנו העיקר ודברינו עיקרה ודברינו תפלותה. שתהיה לנו הנאה צרופה מבתנו זו שרק נולדה וכבר פרשה כנפיה ובנשוב הרוחות היא דואה וחוזרת, אלינו, מאיתנו והלאה.